Pokrewne
menu      Kocham życie!!!
menu      wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
menu      wynagrodzenia nauczycieli w 2006 roku
menu      wynagrodzenie dla nauczycieli na rok 2007
menu      wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej
 • zdjecia thassos
 • silent hill town centre
 • ustawienia komputera pokladowego w e36
 • arena dyskoteka w izbicy
 • niestechnicyzowanie
 • Kocham życie!!!

  Temat: Od 1 stycznia 2009 r więcej kasy za okres choroby.
  Od 1 stycznia 2009 r. minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby (zasiłku chorobowego) dla zatrudnionych na cały etat nie może być niższa od 1101,06 zł, a w pierwszym roku pracy od 880,85 zł Od nowego roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę, wzrasta także podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Ta przysługująca za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (łącznie ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo podczas pobierania tego...
  Źródło: forum.wspaniali.pl/viewtopic.php?t=668  Temat: jak nie przenosić wypłaty wybranego pracownika do księgi?
  ...wynagrodzenia za czas nieobecności odbywa się ze wszystkich składników wynagrodzenia, które są oznaczone że maja być brane do liczenia sredniej i w jaki sposób. Oznaczenia poszczególnych skladników dokonywane sa przez użytkoników programu FAKT definiujących składniki płacowe w Opcje – Opcje płac – F3.Opis składników – Informacje dodatkowe. Jednakże, należy pamiętać, że u osoby współpracującej nie ma wynagrodzenia za czas choroby, gdyż od pierwszego dnia jest to zasiłek. Pomniejszania wynagrodzenia wypłacanego osobie współpracującej za czas nieobecności można dokonywać ręcznie (wpisując w specjalny nowo dopisany składnik wynagrodzenia os. współpracującej pomniejszoną kwotę samodzielnie z ręki ) lub wyliczać automatycznie z programu za pomocą uprzednio utworzonych formuł płacowych (Opcje – Opcje płac...
  Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=1399


  Temat: Zasiłek chorobowy - wylicznie kwoty
  Ogoshi , to 18,71 % to składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Od wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego nie nalicza się składek na ub.społeczne, stąd przy naliczaniu od podstawy (średniej z 6 m-cy) musisz odjąć te składki, które z reguły wynoszą właśnie te 18,71 %.
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=17685


  Temat: Czerwcowe brzdące podbijają świat (cz. 8)
  Gruszko różnica jest. Dla Ciebie najlepiej jak będzie na umowę o pracę. Dla firmy lepiej jak na umowę o dzieło (mniejszy koszt dla firmy). Ale dla Ciebie lepiej na umowę o pracę, bo wtedy liczy ci się do zarobków i brane jest pod uwagę przy liczeniu średniego wynagrodzenia np. do wynagrodzenia za czas choroby albo urlopu.
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=52907


  Temat: JAK ROZLICZYĆ PRACOWNIKA PRZEBYWAJĄCEGO NA DŁUGIM ZWOLNIENIU
  Zatrudniony na pe?nym etacie przebywa na d?ugim zwolnieniu lekarskim. Do 21 kwietnia dostawa? od nas wynagrodzenie chorobowe, a potem zasi?ek chorobowy z ZUS. Jak rozliczy? te absencje w deklaracji o wyp?at? refundacji INF-U-P? Wysy?aj?c za niego tylko za??cznik o wyp?at? dofinansowania INF-D-P. W poz. 42 tego druku "wynagrodzenie osi?gane" podajemy bowiem m.in. wynagrodzenie za czas choroby pokrywane przez firm?. Nie sk?adamy natomiast za niego informacji o wyp?at? refundacji sk?adek INF-U-P, gdy? w jej poz. 50 nie ujmujemy ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasi?ku chorobowego p?atnego przez ZUS. W dokumencie INF-D-P za ten miesi?c nie pomniejszamy te? przeci?tnego miesi?cznego wymiaru czasu pracy, a najni?szy pu?ap intensywno?ci pomocy z poz. 38 ustalamy tak samo jak w pozosta?ych miesi?cach, kiedy by?...
  Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3001


  Temat: Stare drobne błędy - wersja 4d
  Witam chciałam zwrócić uwagę na błędy które były w wersji 3c (i tam się pojawiły) i nie są wyeliminowane w wersji 4d pełnej. 1. Numeracja dekretacji listy płac. W przypadku gdzie wypłata jest w tym samym miesiącu jest numeracja 1/P/02-08 i w następnym miesiącu 4/P/02-08 (wcześniej było 1 i 2) W przypadku gdzie wypłaa jest w następnym miesiącu jest numeracja: 1/P/02-08 3/P/02-08 i do tego opis Koszty- wynagrodzenie za czas choroby (chodzi o księgowanie 405-9/405-1) 5/P/02-08 i do tego opis Składki ZUS na konto kosztowe (chodzi o księgowanie 406-8/406-1) We wcześniejszych wersjach było normalnie : Lista płac za 11.2007 (można by było tylko dodać czy chodzi o wynagrodzenia czy o zus lub jedno i drugie) 2. Przy zmianie firmy w niektórych przypadkach występuję komunikat: Przy ostatniej archiwizacji automatycznej...
  Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=892


  Temat: odszkodowanie?
  ...Socjalnej z dnia 24.12.2002 w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze z pracy lub do pracy, sposobu dokumentowania oraz wzoru karty....(Dz.U nr 237 poz.2015) Tam w par. 4 czwartym pisze się wyraźnie ,że kartę sporzadza się w 2 egzemplarzach jeden dla poszkodowanego , drugi do akt. Nie ma obowiązku wysyłania karty wypadku gdziekolwiek, a art.92 kodeksu pracy mówi wyraźnie w jakiej wysokości przysługuje Ci wynagrodzenie za czas choroby z tytułu wypadkuw drodze. Przyduś kadrową jak tylko się zjawi,żadna łaska to Ci się po prostu należy , niech sobie dokładnie poczyta. Irmina
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=26269


  Temat: prosze o pomoc jakie pieniadze mi sie naleza
  ...nadgodziny, premię, dodatki? Jeśli chodzi o sytuację a) minimalne wynagrodzenie w 2008 roku wynosi 1126,00 więc za każdy dzień wyn chorobowego będziesz dostawać 32,38 zł (100%) Wynika to z tego,ze przepisy mówią iż podstawa wymiaru swiadczeń chorobowych z tyt pracy w pełnym wymiarze etatu nie moze być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku po odliczeniu obowiązujących stawek em, ren, chor ( od stycznia 13,71%) Czyli Twoje wynagrodzenie za czas choroby będzie kształtowac się tak: 1126 - 13,71% = 971,63 to Twoja podstawa : 30 = 32,38 Macierzyński będziesz miała tak samo ustalony tzn taka sama wyoskośc podstawy. Jesli jednak Twoje wynagrodzenie składa się ze składników jakie wymieniałam w pkt b) to pogadamy inaczej Jezeli chodzi o kod wykazany na zwolnieniu lekarskim, jeśli masz kod 2 czyli "może chodzić" to do dnia dzisiejszego mam zagadkę, gdyż...
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=52386


  Temat: kontrona pracodawcy nad pracownikiem w trakcje L-4
  ...o niezdolności do pracy z powodu choroby (druk ZUS ZLA) powinien: - sprawdzić czy nie zostało ono sfałszowane, - podrobione lub - wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania takich zaświadczeń. Jeżeli w trakcie kontroli uzna, iż zachodzi podejrzenie sfałszowania druku, występuje do lekarza leczącego z prośbą o wyjaśnienie sprawy. W razie potwierdzenia podejrzeń, pracodawca wstrzymuje wypłatę zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby Odmienny tryb postępowania obowiązuje w razie podejrzenia, że formularz zwolnienia został wystawiony niezgodnie z przepisami. Pracodawca zwraca się wówczas o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oddział, inspektorat), która po jej rozpatrzeniu poinformuje płatnika o wyniku postępowania. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę prawidłowości wykorzystania...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2122


  Temat: Główne bariery rozwoju MSP w Polsce
  ...nie mają wizji zarobienia na tym podmiocie Brak kapitału w wielu wypadkach powoduje, że wiele dobrych projektów jest zaniechanych. Kolejnym zagadnieniem jest stawianie MSP zawysokich wymogów w zakresie zatrudnienia nowych pracowników, niekiedy takich jakie stawia się dużym i stabilnym firmom. Przedsiębiorcy małych i średnich firm wymieniają najczęściej kilka barier, które według nich utrudniają im funkcjonowanie. Bariery te to: - zasady wynagrodzenia za czas choroby i w godzinach nadliczbowych - wysokość pozapłacowych kosztów pracy - okres wypowiedzenia i wysokość odpraw - ograniczenia dotyczące powodów rozwiąznia stosunków pracy
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=178


  Temat: Jak i kogo zatrudnić w małej firmie, by się opłaciło?
  ...przyjmowanego na staż absolwenta. Zanim bezrobotny absolwent zostanie skierowany na staż, starosta powinien skierować go na badania lekarskie, aby w ten sposób stwierdzić, czy nadaje się on do pracy w ramach stażu, Ze środków Funduszu Pracy pokrywane jest ubezpieczenie absolwenta od następstw nieszczęśliwych wypadków za okres, w którym nie ma prawa do stypendium. Jeżeli absolwent zachoruje, to pracodawca nie musi wypłacić mu np. wynagrodzenia za czas choroby, ponieważ w czasie niezdolności do pracy będzie nadal pobierał stypendium. Absolwent odbywający staż absolwencki jest zatrudniony w firmie na podstawie umowy, którą zawiera pracodawca ze starostą. Między nim a pracodawcą nie nawiązuje się stosunek pracy. Pracodawca z absolwentem nie zawierają umowy o pracę, a staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące i dłużej niż 12 miesięcy. Najniższe...
  Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=68


  Temat: korekta listy płac
  Należało przyjąć kwotę 971,63 zł jako podstawę naliczenia wynagrodzenia chorobowego. Kolejne etapy korygowania dokumentów to: 1) Skorygowanie naliczenia wynagrodzenia za czas choroby dla pracownika w styczniu 2008 r. W oknie „Informacje o pracowniku” pod przyciskiem „Chorobowe i inne” w prawym górnym rogu należy nanieść z ręki kwotę 971,63 jako „Średnia chorobowa (z 12 mies.) za 1 mies”. Poniżej kwota chorobowego automatycznie zostanie przeliczona na podstawie nowej średniej. Po zapisaniu zmian w naliczaniu chorobowego nastąpi przeliczenie...
  Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=1189


  Temat: PO PIĘDZIESIĄTCE
  Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca ze swoich środków,a zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat, wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% przez pierwsze 14 dni w ciągu roku kalendarzowego będzie wypłacał pracodawca. Jeżeli obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu, to pracownikowi będzie przysługiwała wyższa wysokość wynagrodzenia za czas choroby.Polecam strony- www.kadry.infor.pl lub www.kadryonline.pl
  Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=286


  Temat: dodatek motywacyjny
  ...Więc, nauczyciel który jest na chorobowym przez np. cały miesiąc ma ten dodatek na liście potrącany ale jest on w podstawie do zasiłku. Gdyby chorobowe się przedłużyło po 1 września, zasiłek z ZUS należy przeliczyć ponownie (obniżyć, wyrzucając z podstawy dod.za wychowawstwo) który był przyznany do 31.08. Dodatek ten można przekazać innemu nauczycielowi który pełni za tą osobę zastępstwo. Inaczej się ma sprawa z naliczeniem wynagrodzenia za czas choroby. To już jest dość skomplikowane z tego względu że nauczycielom wypłaca się wynagrodzenie z góry (ciekawe co za *** wpadł na taki pomysł wynagradzania ?). Może najkrócej jak potrafię ... prosty przykład .... 1 września wypłacam wynagrodzenie z góry za wrzesień (2.000 zł) , 2 września pracownik przynosi zwolnienie do końca m-ca ... , więc w październiku ponownie płacę
  Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7365


  Temat: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
  ...2008r. sygn. akt. SK16/06 (Dz.U. Nr119 poz. 771), w którym TK orzekł niezgodność art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 Nr 31 poz. 267 ze zm.) z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj: - wynagrodzenia za czas choroby; - zasiłku chorobowego; oraz wyrównanie powyższych świadczeń za okres 3 lat wstecz wraz z należnymi odsetkami. .........................................................................................Imię i Nazwisko, podpis Powodzenia
  Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,220.html


  Temat: L4 na dziecko
  Nie wiem, czy duzo pomogę. Płaci ZUS, a wypłaca albo pracodawca (jeśli zatrudnia ponad 20 pracowników) albo ZUS. Wydaje mi sie, że 80 % wynagrodzenia niezależnie od ilości dni. Co do wybierania sobie dni ze zwolnienia - wydaje mi się, że rzecz jest to dogadania z pracodawcą. Jesli to on wyplaca ci wynagrodzenie za czas choroby. Jeśli wypłaca to ZUS, to może byc trudniej.
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58316


  Temat: LIPIEC 2007 :)
  jak płacą za L4 Soboty, niedziele i dni wolne wlicza się do zwolnienia lekarskiego. Płatne 100%, z tym, że zasiłek dzienny będzie wyglądał tak: 1500:30(zawsze na 30 dni)xdni zwolnieniax100% Prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego ma pracownik od 31 dnia zatrudnienia lub legitymuje się 10 letnim stażem ubezpieczeniowym to od pierwszego dnia zatrudnienia. Zasiłek dla ciężarnej jest naliczany na zasadach ogólnych czyli z 12 miesięcy, wyjatek tylko stanowi wysokość zasiłku 100 %, oczwywiście jeżeli pracownik pracuje krócej to z krótszego okresu. Tak wyczytałam gdzieś na internecie. Monia co do małych...
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=39289


  Temat: uzasadnienie uchwały SN - wynagrodzenie za nadgodziny
  ...oznacza działalność w ramach państwa dla wykonywania specyficznych dla państwa funkcji, tj. wymierzaniu sprawiedliwości. Jednocześnie oznacza też, ze ustawa szczególna -Prawo o ustroju sądów powszechnych może odmiennie unormować status prawny pracownika. Owa odrębna regulacja dotyczy z jednej strony większej odpowiedzialności i znaczącej wagi obowiązków z drugiej strony ujawnia się w stabilizacji zatrudnienia, otrzymywaniu wynagrodzenia za czas choroby, długim urlopie wypoczynkowym i wreszcie w przechodzeniu w stan spoczynku. 3. Zgodnie z art. 5 k.p. pierwszeństwo zastosowania ma pragmatyka służbowa przed Kodeksem pracy. Nie jest jednak pewne, czy ustawa p.u.s.p. reguluje zagadnienie wynagradzania sędziów w sposób pełny. Pragmatyka sędziowska w zakresie wynagrodzenia zawiera samodzielne rozwiązanie. Wymienione w art. 91 pragmatyki składniki...
  Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2407


  Temat: wrzesniowe szkraby part II
  Efi a z tym ZUS-em to chyba jest tak jak napisałaś. Pierwszych 33 dni chorobowego w roku kalendarzowym płaci pracodawca ( wynagrodzenie za czas choroby) a następne już ZUS (zasiłek chorobowy) Jak narazie dziewczyny mają fajną pogodę Aha BRAWO dla Jaśka !!!!
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=41424


  Temat: NN pracownika
  Jeżeli pracownik w czerwcu miał nieobecność niesprawiedliwioną, to wyliczając mu teraz wynagrodzenie za czas choroby program uzupełnia wynagrodzenie z czerwca do pełnej kwoty. Czy trzeba gdzieś zaznaczyć,żeby to robił dobrze? Dziękuję za podpowiedź.
  Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=181


  Temat: wypadek w dordze do pracy
  Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z wypadkiem do pracy. 100% wynagrodzenia za czas choroby - to jedyne świadczenie które przysługuje z tego tytułu Za wypadek w drodze do pracy pracodawca nie ponosi żadnych konsekwencji. Jest zobowiązany do sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej. pozdrawiam
  Źródło: bhphelp.pl/viewtopic.php?t=131


  Temat: Poznań: Stracili pracę, bo było im zimno
  ...to są to naprawdę ciężkie naruszenia prawa pracy - mówi Krystyna Wasilewska, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu - Trudno mi sobie wyobrazić, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, gdy pracownik jest na urlopie czy w czasie choroby, jeśli pracownik przedstawi zwolnienie lekarskie. Zdaniem Krystyny Wasilewskiej problem może tkwić w premii uznaniowej. Od wewnętrznych regulacji w firmie zależy, czy obliczając wysokość wynagrodzenia za czas choroby, pracodawca będzie ją brał pod uwagę. Jednak pracownicy nie są bezradni. Mogą zwrócić się bowiem ze skargą na pracodawcę do PIP.
  Źródło: poznaniacy.com/viewtopic.php?t=309


  Temat: Pomóżcie - wynagrodzenie w czasie ciąży i na l4!
  Nie bardzo rozumiem pytanie, ale wg mnie wraz z powrotem do pracy czyli od 11.08. należy Ci się wyższa pensja. Może chodzi Ci o to, że raz wyliczona dniówka zasiłku chorobowego jest stała, jeśli pomiędzy zwolnieniami nie ma 3 miesięcy przerwy, tak? Bo jeśli wracasz do pracy to podwyżka Cię obejmuje, ale żeby mieć wyższe wynagrodzenie za czas choroby (tj. wraz z podwyżką to musisz przez 3 miesiące pracować.
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=34695


  Temat: Pomóżcie - wynagrodzenie w czasie ciąży i na l4!
  raz wyliczonej stawki juz się nie zmienia w trakcie całego okresu pobierania zasiłku, ale odnośnie postu pierwszego to premia jest wliczana do tej podstawy do wyliczeń tylko i wyłącznie wówczas gdy w regulaminie zakładowym jest wyraźnie napisane że sie wlicza. Jeśli nie ma takiego zapisu to mimo iz sa od tej kwoty naliczane chorobowe i reszta składek, to nie wlicza się jej do podstawy do zasiłku chorobowego (czy też wynagrodzenia za czas choroby czy zasiłku macierzyńskiego). Niestety. Przepis uważam za chory, ale funkcjonuje
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=34695


  Temat: korekta w płacach
  Wypłacono za 23 dni wynagrodzenia za czas choroby(01.12.-23.12.) i 3 dni zasiłku chorobowego(24.12.-26.12.) a za resztę dni wynagrodzenie.Ostatnie zwolnienie przechodzi z grudnia do stycznia 2008 czyli od 27.12.2007 do 11.01.2008r.
  Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=822


  Temat: Czasowa niezdolność do pracy
  ...i trwa nieprzerwanie po jego ustaniu, za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego ustala i zasiłek ten wypłaca oddział ZUS, właściwy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zasiłku. Jeżeli zatem pracownik zachoruje w czasie trwania stosunku pracy i choruje bez przerwy po jego rozwiązaniu, wówczas pracodawca, który jest płatnikiem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wypłaca pracownikowi należne świadczenie - wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 kodeksu pracy albo zasiłek chorobowy, do dnia rozwiązania umowy o pracę włącznie. Po wypłacie przysługującego świadczenia pracodawca pozostawia w dokumentacji zasiłkowej kserokopię zaświadczenia lekarskiego (druk ZUS ZLA), a oryginał tego zaświadczenia przekazuje do oddziału ZUS, właściwego według miejsca zamieszkania pracownika. Zasiłek po rozwiązaniu umowy...
  Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,51.html


  Temat: : Chorobowe - wyrównanie
  Byłam na chorobowym w tym miesiącu. Czy w związku z tym też powinnam wystąpić o wyrównanie, czy też pracodawca automatycznie uwzględni już powyższe przepisy? Mam jeszcze jedno pytanie, jak stwierdzić, że pracodawca nie wypłacił nam wynagrodzenia za czas choroby w pełnej przysługującej wysokości? Fakt, że wyrok TK wszedł w życie 7 lipca br. nie musi oznaczać, że każdy pracodawca zaczął się do niego stosować.
  Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=5336


  Temat: List otwarty do Ministra Sprawiedliwości
  ...Waga naszej pracy jest moim zdaniem bez porównania mniejsza, aniżeli praca chirurga, a zwłaszcza jeżeli chodzi o wybitnych specjalistów, np. kardiochirurgów. To na nich spoczywa wielka odpowiedzialność. A my? Co to za odpowiedzialność skazać kogoś na zawiasy? Nie przesadzajmy, trochę więcej pokory, w końcu utrzymują nas podatnicy, w znacznej mierze ludzie przedsiębiorczy, którzy nie mają takich przywilejów jak my, np. 100 % wynagrodzenia za czas choroby, uposażenie zamiast emerytury. Ja również chciałbym więcej zarabiać, jednakże wszyscy Polacy jedziemy na tym samym wózku. Nie rozumiem, dlaczego akurat sędziom należą się jakieś duże podwyżki. Jak się nie podoba, to trzeba było skończyć studia na politechnice i otworzyć swój własny biznes - tak jak sporo moich kolegów ze szkoły średniej. Oni nie narzekają, wzięli los w swoje ręce.
  Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=265


  Temat: płace
  ...ale tak długi opis pola jest niemożliwy (z praktyki wynika że nikt tak długich opisów nie czyta). Wstawienie wartości do tego pola i użycie uniwersalnego schematu płacowego (uniwers.pla) powoduje automatyczne wpisanie wartości do składnika Wynagrodzenie zasadnicze. Uwaga: Składników wynagrodzenia nie należy usuwać, lub zmieniać bez odpowiednich zmian w formułach płacowych (Opcje->Opcje płac->Obliczanie składników) Wynagrodzenie za czas choroby: Pod przyciskiem Chorobowe i inne (nieobecności) należy wybrać z listy rozwijalnej kod nieobecności, wprowadzić liczby: dzień początkowy i dzień końcowy (od - do), wybrać przycisk Oblicz. Wyliczenie jest poprawne pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania w programie wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy, lub od początku zatrudnienia pracownika. Uwzględnianie składników w średniej chorobowej...
  Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=826


  Temat: Sparky - fotki - 25.02.2008
  Piękne fotki! Zośka - jaka okolica! No no, to miał Sparky wynagrodzenie za chorobę... Zdjęcie ostre, w dodatku taki piękny model! Tylko tyle: Ach!
  Źródło: agility.fora.pl/a/a,224.html


  Temat: ZUS - świadczenia
  Nasze wnioski są takie: Wniosek o wyrównanie zasiłku chorobowego/opiekuńczego/macierzyńskiego W związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. syg.akt SK 16/06 (Dz.U. Nr 119, poz 771) proszę o wypłatę, róznicy pomiędzy należną a wypłaconą kwotą wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych i zasiłków macierzyńskich za ostatnie 3 lata wraz z odsetkami.
  Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=200


  Temat: wyplaty zasilku chorobowego
  Do obliczania wynagrodzenia za czas choroby, przyslugujacego na podstawie art. 92 kodeksu pracy, stosuje sie zadady dotyczace ustalania podstawy wymiaru zasilku chorobowego. Jego podstawe stanowi zatem przecietne miesieczne wynagrodzenie wyplacone pracownikowi za okres 12 miwsiecy kalendzarzowych poprzedzajacych miesiac , w ktorym powstala niezdolnosc do pracy . W podstawie wymiaru nie uwzglednia sie jednak wyagrodzenia za miesiace , w ktorych pracownik nie...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2782


  Temat: zmiana przepisow w naliczaniu chorobowego i zasilku macierzy
  ...o których nie można się było dowiedzieć z regulaminów wynagradzania, czy mają być wypłacone w okresie pobierania zasiłku (nagrody, premie uznaniowe np. za wyniki, kwartalne, roczne oraz niektóre dodatki). I choć były od nich potrącane składki na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.), to pracownik nie mógł z nich później skorzystać. Dzięki wyrokowi TK można się starać o nadpłatę zasiłków wraz z odsetkami. Dotyczy to też wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego przez pracodawcę (przez pierwsze 33 dni w roku), zasiłków opiekuńczych (opieka nad dzieckiem i chorym członkiem rodziny), a także świadczeń rehabilitacyjnych. i generalnie to musze wybrac się do zusu bo mnie też by to dotyczyło...
  Źródło: babskieforum.pl/viewtopic.php?t=2279


  Temat: Prawo pracy
  ...6. Stosunek pracy -> art. 22; podmioty- definicje, art. 2,3 KP rodzaje umów, treść, forma art. 25, art. 23 - zmiana ; rozwiązanie umowy o pracę, tryb rozwiązania (podręcznik), wygaśnięcie świadczenia pracy, zwolnienia grupowe 7. Stosunek pracy z powołania 8. Odwołanie- tryb 9. Obowiązki pracodawcy 10. Obowiązki pracownika- zakaz konkurencji 11. Wynagrodzenie- prawna forma ochrony wynagrodzenia, odprawa 12. Art. 92- wynagrodzenie za czas choroby, niewypłacalność pracodawcy 13. Odpowiedzialność porządkowa (Art 108-113 ; odpowiedzialność materialna->mienie powierzone 14. Czas pracy- nadgodziny itp. 15. Urlopy- nabycie, wymiar, zasady wykorzystywania 16. BHP- obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP -> Art. 210 KP - badania, szkolenia, odzież ochronna i robocza 17. Uprawnienia związane z rodzicielstwem - uprawnienia...
  Źródło: administracja08.fora.pl/a/a,242.html


  Temat: pytanie
  Kate prosze o więcej informacji. Wynagrodzenie za czas choroby płaci zakład pracy za 33 dni, od 34 ZUS, ale jeśli Twój zakład pracy zatrudnia ponad 20 osób (stan na 30 listopada poprzedniego roku) to jest upowazniony do wypłaty wszelkich swiadczeń czyli zasiłków(opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych itp) Jeśli zakład upowazniony jest to będziesz otrzymywac wynagrodzenie z zakłądu pracy, jesli nie to zanosisz L-4 do ZUS-u i onie wypłacają zasiłek chorobowy...
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=51872


  Temat: wylicznie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
  czy ktoś wie jak to prawidłowo policzyć? Jeśli pracownica w ciąży ma stałe wynagrodzenie miesięczne X i chorowała 6 dni we wrześniu to ile wyniesie wynagrodzenie za czas choroby a ile wynagrodzenie za przepracowany okres? Jak się to liczy? Błagam o pomoc...
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=37499


  Temat: ZASIŁEK CHOROBOWY
  Mam problem. Możliwe, że niektórym wyda się on błahy. Chodzi mi o naliczenie zasiłku chorobowego. Mógłby mi ktoś coś podpowiedzieć? Program nalicza wynagrodzenie za czas choroby, a co z zasiłkiem? pzdr
  Źródło: ironsoft.com.pl/forum/viewtopic.php?t=59


  Temat: Fundusze emerytalne...
  ...dokumentów gdyż: Cytuję: - zaświadczenia ZUS Rp-7 z okresu zatrudnienia (...) nie stanowi środka dowodowego gdyż brak jest pieczęci Zakładu Pracy - poprawnego zaświadczenia ZUS Rp-7 z okresu zatrudnia (...)nie stanowi środka dowodowego gdyż brak jest pieczęci służbowej kierownika komórki finansowej lub upoważnionego pracownika - zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 z okresu pracy (....) o wysokości wypłaconego wynagrodzenia za czas choroby Na koniec jeszcze groźba (...) że nie przesłanie poprawnych w/w dokumentów w terminie do 30 dni będzie skutkowało niekorzystnym dla mnie rozpatrzeniem mojej prośby?!!! Po prostu szlag mnie zaraz trafi. Nie dość że poprzednie zakłady pracy w których pracowałem już nie istnieją to jeszcze ZUS grozi mi że okres pracy w tych zakładach (w sumie ok. 5 lat) nie zostanie mi zaliczony do kapitału...
  Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=19163


  Design by flankerds.com